ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประธานเขตคุณภาพ/ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ทำเนียบผู้บริหารในสังกัด
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2559-2562)
ติดต่อหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2559
บัญชีอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2559
ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ/แกนนำ/นำร่อง
โครงการและกิจกรรมของสพฐ.และสพป.ฯ
ระบบโครงข่ายของสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
รหัสสถานศึกษา
ทำเนียบโทรศัพทสำนักงาน/สถานศึกษา
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองฯ (SAR)
ปี 2559
นโยบายและแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขต
พื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14) ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14) ปีการศึกษา 2558
เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4 กับ
มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ 4
เอกสารการจัดทำคู่มือประชาชนตาม
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1
แบบ กคศ.2
ุ่แบบ กคศ.3.1 ,แบบ กคศ.3.2 ,แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 ,แบบ กคศ 3.5
แบบ บค.
แบบ พ 1 (ว5/2556)
แบบ พ 2 ,พ 2/1 ,พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบแจ้งหักการขอลดหย่อน (แบบ ลย.01)
แบบขอเพิ่ มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง
(แบบ 7127)
ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการฯ
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
หนังสือมอบอำนาจ
ฟอนต์ไทยสารบรรณ TH Sarabun IT๙

เทปบันทึก "นายกพบเพื่อนครู"
ดาวโหลดเอกสาร

โรงเรียนประชารัฐ : สพฐ.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติ ิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ


++แจ้งเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 1.พนักงานราชการก่อนประถม-ประถม 2.ครูธุรการ 3.นักการภารโรง(27) 4.นักการภารโรง(42) 5.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 6.บุคลากร สพป.ปจ2 (แม่บ้าน-ยาม) 7. ครูวิทย์-คณิต ยังไม่มีกำหนดออก โดยจะแจ้งกำหนดออกเงินเดือนให้ทราบอีกครั้ง++

E-NEWS ข่าวการศึกษาของ สพป.
หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


++ ลงทะเบียนประกวดงานศิลปหัตถรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ++
รับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ กรณีพิเศษ ปี 2560

นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

5 วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัฒนธรรมองค์กร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2คลิ๊กข่าว!! ปีแห่งวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วารสารออนไลน์


ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้าง
ระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
obecmail ของ สพฐ.
TEPE online
แผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
โอนเงินบุคลากรในสังกัด

คู่มือจัดทำระบบ

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th