ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
คู่มือปฏิบัติงานฯ
งานข้อมูลสารสนเทศและแผน
งานเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
งานบริหารงานบุคคล
งานอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
งานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
งานออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
งานเลขานุการคณะกรรมการประสานฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เอกสารการขอรับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ
เอกสารที่เกี่ยวข้องการขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา
พยาบาล
ทะเบียนประจำตัวในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
คำรับรองกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
การขอจัดตั้งและการขอดำเนินกิจการโรงเรียน
แบบ สช.1 , แบบ สช.2 , แบบ สช.3 ,
แบบ สช.4บุคลากรในกลุ่มงานคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางอัชณา สิงห์สวัสดิ์
รักษาการในตำแหน่งผอ.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th