ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานประชาสัมพนธ์
งานบริหารทั่วไป
งานประสานงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
powerpoint บรรยายการควบคุมภายในฯ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
เอกสารการจัดทำคู่มือประชาชนตาม พรบ.
อำนวยความสะดวกฯ
โทรศัพท์สถานศึกษา/สำนักงาน
ตัวอย่างการจัดวางระบบควบคุมภายใน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ุ่แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบยกเลิกวันลา
การขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ [ผู้บริหารการศึกษา] [ผู้บริหารสถานศึกษา]
[ศึกษานิเทศก์] [ครู]
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพฐ.
คำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกำหนดความ
รับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวฯ


บุคลากรในกลุ่มงาน


 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางรัชนก พวงกนก
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556โปรแกรมบริหารสถานศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th