ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

                   


นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
 
นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายสุขีพ ช่วยแก้ว
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
-ว่าง-
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
นางคนึง พันธุ์เจริญ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางผุสดี ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายคำแหง แก้วจุฑามณี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางรักชนก พวงกนก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางวริศนันท์ วิริยะภคโชค
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 
นางพรพิมล แจ่มกระจ่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอัชณา สิงห์สวัสดิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษาเอกชน
   
   
นางผุสดี ระโหฐาน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail :
admin@prachinburi2.go.th