ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

งานบริหารงานสินทรัพย์
งานบริหารงานพัสดุ
งานบริหารงานการเงิน
งานบริหารงานบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา
บุตรและหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกค่า
รักษาพยาบาล
ขั้นตอนบันทึก e-GP โดยวิธีตกลงราคา
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำหรับหน่วยงานใน
สังกัด สพฐ.
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ
กรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียน
คู่มือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
หลักฐานประกอบการรับเงินวิทยากรภายนอก
หลักฐานประกอบการนำฝากเงินประกันฯ
หลักฐานประกอบการถอนเงินประกันฯ
แบบ ลย.01
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
แบบเบิกการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญายืมเงิน
การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
โปรแกรมคำนวณภาษี PND9091


แนะนำบุคลากรในกลุ่มงาน 

คู่มือการรับบริการ onestopservice

 นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่าง
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
แผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
โอนเงินบุคลากรในสังกัด
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้าง
ระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
obecmail ของ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th