ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ประวัติผู้อำนวยการ
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 
คติการทำงาน

"ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เช่นเดียวกัน ผอ.เขต เป็นเฟืองเล็ก ๆ ตัวหนึ่งเท่านั้น ที่ถูกกำหนดมาให้หมุนก่อนใคร ซึ่งต้องอาศัยเฟืองตัวอื่น ๆ ทุกตัว ให้หมุนไปพร้อม ๆ กัน จึงจะทำให้ไปถึงเป้าหมายที่ทุกคนมุ่งหวัง"

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2525 กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2527 ค.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2546 ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการ พ.ศ.2527
เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2565


ประวัติการทำงาน

อาจารย์ 1 กรมสามัญศึกษา
นักวิชาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
ศึกษาธิการอำเภอ
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


หลักการทำงาน

ยึดหลักการทำงานโดยใช้หลักการ กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
และหลัก 3 ป. คือ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริตในการบริหารองค์กร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail :
admin@prachinburi2.go.th