ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
งานธุรการ
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ฟอร์มรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2558 [สพฐ.] [MSO-ESO]
เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4 กับ
มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ 4
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
สรุปผลสอบ O-NET ปี 55 , 56 , 57
สรุปผลสอบ NT ปี 55แนะนำบุคลากรในกลุ่มงาน

 


นายสุชีพ ช่วยแก้ว
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางสาวเเพชรไทย เย็นแย้ม
ผอ.กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ onlineTEPE online


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th