ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งุ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร
งานวินัยและนิติการ
งาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
บัญชีอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2559
แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นฯ (ลาศึกษาต่อตั้งแต่ 28 ธ.ค.59)
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะฯ ว7/2558
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1
แบบ กคศ.2
ุ่แบบ กคศ.3.1 ,แบบ กคศ.3.2 ,แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 ,แบบ กคศ 3.5
แบบ กคศ.16 (แบบคำขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงประวัติ ใน ก.พ.7)
แบบ พ 1 (ว5/2556)
แบบ พ 2 ,พ 2/1 ,พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบฟอร์มขอย้ายครูผู้สอน
รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการ
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2
มาตรฐานตำแหน่ง บุคลากร 38 ค (2) ว8/2556
แบบขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง 7127
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
คำขอมีบัตร (ข้าราชการรับบำเหน็จ-บำนาญ)
แบบขึ้นทะเบียนประกันตน
แบบขึ้นทะเบียนประกันตนสำหรับผู้เคยยื่นแบบ
สปส.1-03
หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.
ุ6-09
เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบฯ
แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบคำขอ ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน
และ/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อน


บุคลากรในกลุ่มงาน

 คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวฯ

 


นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายคำแหง แก้วจุฑามณี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th