ทำเีนียบผู้บังคับบัญชา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานข้อมูลสารสนเทศ
งานติดตาม รายงาน และประเมินผล
งานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
ข้อมูลอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนขยายโอกาส
ที่อยู่สถานศึกษา
MOENet สถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
โทรศัพท์สถานศึกษา/สำนักงาน
รหัสสถานศึกษา
รหัสเข้าใช้ระบบ e-MES
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2559-2562)
ายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศผลการคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการเขตคุณภาพการศึกษ
ประกาศจัดตั้งเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกาศปรับปรุงการจัดตั้งเขตคุณภาพและ
เขตคุณภาพพิเศษภายในฯ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียน
และแแบบฝึกหัดฯ ปีงบประมาณ 2560
คำชี้แจง/แบบฟอร์มกำหนดระยะเวลา/การเข้าสู่ เว็บไซต์ ระบบบัญชีสถานศึกษา (NEA)
คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถ
ทักษะการอ่านและการเขียนฯ ปีการศึกษา 2559 (ประจำเดือน ม.ค.60
)
แบบสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบรายงานการดำเนินงานการใช้งบประมาณ ประจำปี 2560
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.
2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดินฯ
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ
แนวทางการดำเนินงานนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก (นร.ติด G)
คู่มือการใช้ระบบ G-Chat
คู่มือการกรอก DMC สิ้นปีการศึกษา
คู่มือการใช้ระบบ B-obec
คู่มือการใช้ระบบ EMIS
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
ฉบับเจ้าหน้าท
ี่
โครงการเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในระบบ DMC
แบบตารางเก็บข้อมูลนร.รายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ด้วยระบบ DMC


บุคลากรในกลุ่มงาน

คู่มือจัดทำระบบ
 

คู่มือการขอรับบริการ กลุ่มนโยบายและแผน

 

แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2559

นายสุชีพ ช่วยแก้ว
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางผุสดี ระโหฐาน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ onlineUTQ online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th