ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
งานส่งเสริมคุณภาพ
งานกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมสวัสดิการฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขตพื้นที่
บริการ ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14)
ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14)
ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2560 (รายโรง)
ข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา
2559 (รายโรง)
นโยบายและแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
หนังสือ "นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2560"
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่
บริการ ที่เกิดปี 2546 2552 2554 2555

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้าน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ปananี 2559
ประกาศการรับนักเรียน ปี 2559 [กพท สพป.]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.2545
แนวทางการดำเนินงานนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก (นร.ติด G)
ุ่แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่มส่งเสริมฯ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
คู่มือการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน
แบบฟอร์มต่าง ๆ งานลูกเสือฯ
คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฯ ประจำปี 2560
คู่มือดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่

คู่มือการรับบริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการรับบริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายสุชีพ ช่วยแก้ว
รองผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นางวริศนันท์ วิริยะภคโชค
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556โปรแกรมบริหารสถานศึกษาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th