ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานตรวจสอบภายใน
งานบริหารการตรวจสอบุ
งานธุรการและสารสนเทศ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เอกสารนำเสนอในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 17-19 พฤษภาคม 2560
คู่มือควบคุมและการจำหน่ายทรัพย์สิน
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เครือข่ายตรวจสอบ
ภายในฯ
แนวทางการปฏิบัติงานต่อหน่วยรับตรวจ
แบบฟอร์มทะเบียนพัสดุ
ใบเบิกพัสดุ
ประเภท ทรัพย์สิน รหัสครุภัณฑ์ ,
รหัสครุภัณฑ์เพิ่มเติม
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
การจัดทำบัญชีหน่วยงานย่อยฯ
แนวดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
แบบฟอร์มอาหารกลางวัน
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ
ตัวอย่างการบันทึกอาหารกลางวันฯ
ตัวอย่างการจัดทำทะเบียนวัสด
นางสาวประคอง โสภา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนางคนึง พันธุ์เจริญ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระบบเงินเดือนระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐobecmail ของ สพฐ.UTQ online

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th