อ่านข่าวย้อนหลัง พ.ค. , เม.ย....
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
22/6/60
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ[รายละเอียด]
บุคคล
22/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ต้นแบบสถานศึกษา )[รายละเอียด]
การเงิน
22/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (โรงเรียนคุณธรรม )[รายละเอียด]
การเงิน
21/6/60
เครื่องมือประกันการอ่านเขียน [รายละเอียด]
21/6/60
เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA [รายละเอียด]
21/6/60
การรายงานการประเมินผลนักเรียนชั้น ป.1 -6 และ ม.1-3 ด้านการอ่าน ผ่าระบบ e-MES [รายละเอียด] [ขั้นตอน] และ [แบบสรุป]
20/6/60
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมาชิกชมรมสุขศึกษาและพลศึกษา[รายละเอียด]
นิเทศฯ
20/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (เครือข่ายการบูรณาการ)[รายละเอียด]
การเงิน
20/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)[รายละเอียด]
การเงิน
19/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (คุณธรรม จริยธรรม)[รายละเอียด]
การเงิน
19/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ร.ร.ขนาดเล็ก[รายละเอียด]
การเงิน
19/6/60
ซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2560 [รายละเอียด]
การเงิน
16/6/60
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" [รายละเอียด]
ส่งเสริม
16/6/60
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค [รายละเอียด]
ส่งเสริม
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ESO-MSO) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (PISA) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ชมรมวิชาการ) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ประเมินผลระดับชาติ) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ศตวรรษที่21) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ภาษาอังกฤษ) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (STEM) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน) [รายละเอียด]
การเงิน
14/6/60
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ [รายละเอียด]
นิเทศฯ
14/6/60
เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด-ครั้งที่-41 [รายละเอียด]
นิเทศฯ
14/6/60
รายงานความเสียหายสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ [รายละเอียด]
อำนวยการ
13/6/60
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]
อำนวยการ
13/6/60
ประชาสัมพันธ์รักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
นิเทศฯ
9/6/60
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน EDUCA2017:มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 [รายละเอียด]
บุคคล
9/6/60
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
9/6/60
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
9/6/60
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
9/6/60
การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [รายละเอียด]
ส่งเสริม
8/6/60
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEDReserch [รายละเอียด]
นิเทศฯ
8/6/60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
นิเทศฯ
8/6/60
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
8/6/60
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENET [รายละเอียด]
8/6/60
เปลี่ยนแปลงผู้อนุมัติโครงการ[รายละเอียด]
นิเทศฯ
8/6/60
การเฝ้าระวังความปลอดภัย [รายละเอียด]
อำนวยการ
8/6/60
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE [รายละเอียด]
ส่งเสริม
8/6/60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯ ในวาระครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE [รายละเอียด]
ส่งเสริม
8/6/60
การจัดการแข่งกันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
8/6/60
การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ - เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
8/6/60

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์[รายละเอียด]

การเงิน
6/6/60
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 และการดำเนินงานปีการศึกษา2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/6/60
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภาคเรียนที่ 1/2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/6/60
ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่3 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/6/60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
อำนวยการ
2/6/60
การบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก[รายละเอียด]
อำนวยการ
2/6/60
ทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังคงเหลือตกค้างอยู่ในพื้นที่[รายละเอียด]
อำนวยการ
1/6/60
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย[รายละเอียด]
อำนวยการ
1/6/60
แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด[รายละเอียด]
อำนวยการ
1/6/60
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน[รายละเอียด]
อำนวยการ