อ่านข่าวย้อนหลัง ต.ค. ,ก.ย....
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
16/11/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]
การเงิน
8/11/60
การตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและทรัพยสิน์ของสถานศึกษา [รายละเอียด]
ตรวจสอบภายใน
8/11/60
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
6/11/60
แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการดำเนินงานเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560[รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/11/60
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) [รายละเอียด]
บุคคล
1/11/60
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2560 [รายละเอียด] [เอกสาร]
1/11/60
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 [รายละเอียด]
บุคคล
1/11/60
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว [รายละเอียด]
อำนวยการ
31/10/60
มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง [รายละเอียด]
ส่งเสริม
31/10/60
กำชับย้ำให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด [รายละเอียด]
ส่งเสริม
27/10/60
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
27/10/60
สันทนาเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" [รายละเอียด]
การเงิน
24/10/60
เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูบรรจุใหม่ [รายละเอียด] [กบ 1] [กบ 2] [กบ 3] [กบ 4] [กบ 5] [กบ 6] [กบ 7] [กบ 8] [นาดี 1] [นาดี 2] และ [นาดี 3]
บุคคล
20/10/60
การกำหนดชี่วโมงการปฏิบัติงานและการปะเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [รายละเอียด 1] [รายละเอียด 2]
บุคคล
17/10/60
สำเนาของ-ส่งคืนสวัสดิการค่ารักษาการศึกษาล่าสุด [รายละเอียด]
การเงิน
17/10/60
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองแต่ไม่มีชื่อในระบบ Training Obec [รายละเอียด]
บุคคล
16/10/60
การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสพภัยน้ำท่วม [รายละเอียด]
ส่งเสริม
6/10/60
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
บุคคล
5/10/60
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้ารับรางวัล MOE AWARDS [รายละเอียด]
บุคคล
4/10/60
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา [รายละเอียด]
บุคคล
2/10/60
ขอส่งผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/10/60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/10/60
แจ้งแก้ไขปรับปรุบแบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา [รายละเอียด] [แบบรายงาน]
บุคคล
29/9/60
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]
บุคคล
28/9/60
การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และต่อสัญญาจ้าง [รายละเอียด] [แบบประเมิน][พนักงานราชการ] [ธุรการ] [ภารโรง] [พี่เลี้ยงเด็ก] [ครูขาดแคลน]
บุคคล
27/9/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ [รายละเอียด]
การเงิน
26/9/60
ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือฯ [รายละเอียด] [ประกาศ][โล่รางวัล] [เกียรติบัตร]
ส่งเสริม
26/9/60
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา [รายละเอียด]
ส่งเสริม
26/9/60
การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งการมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ [รายละเอียด]
บุคคล
25/9/60
ห้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]
การเงิน
20/9/60
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา [รายละเอียด]
นิเทศฯ
20/9/60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]
บุคคล
20/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่9 [รายละเอียด]
บุคคล
20/9/60
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี2560 [รายละเอียด]
บุคคล
19/9/60
โอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา รายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน [รายละเอียด]
การเงิน
18/9/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]
การเงิน
18/9/60
จัดสรรงบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(งบอุดหนุนค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ) [รายละเอียด]
15/9/60
การกำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาด้านยาเสพติด [รายละเอียด]
ส่งเสริม
14/9/60
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารหลักฐานชดใช้ใบสำคัญ ภายใน 22 ก.ย.60[รายละเอียด]
การเงิน
14/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่8 [รายละเอียด]
บุคคล
14/9/60
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคกลางและตะวันออก [รายละเอียด]
นิเทศฯ
14/9/60
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานด้วยการวิจัยฯ ครั้งที่2 [รายละเอียด]
นิเทศฯ
13/9/60
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2 [รายละเอียด] [บัญชีสรุป] [แบบบัญชี]
บุคคล
12/9/60
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปราจีนบุรี ปี60 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
12/9/60
กำหนดการโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาฯ ปี2560[รายละเอียด]
บุคคล
11/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่7 [รายละเอียด]
บุคคล
11/9/60
การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษยมีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่ายในโอกาสวันครู 2560 [รายละเอียด]
อำนวยการ
6/9/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]
การเงิน
6/9/60
แบบบันทึก วิธีเฉพาะเจาะจง[รายละเอียด]
การเงิน
6/9/60
การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือน[รายละเอียด]
นิเทศฯ
5/9/60
จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน "ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน" [รายละเอียด]
1/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่6 [รายละเอียด]
บุคคล