อ่านข่าวย้อนหลัง ก.ค. , มิ.ย...
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
31/8/60
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP [คู่มือ] [คัดเลือก] [เฉพาะเจาะจง]
การเงิน
30/8/60
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]
30/8/60
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ"การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี" [รายละเอียด]
นิเทศฯ
30/8/60
การนับจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย.60 [รายละเอียด]
บุคคล
29/8/60
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาปี2560 [รายละเอียด]
บุคคล
28/8/60
การประชุมวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ [รายละเอียด]
การเงิน
25/8/60
สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดอบรม [รายละเอียด]
บุคคล
25/8/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่5 [รายละเอียด]
บุคคล
24/8/60
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]
บุคคล
23/8/60
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน [รายละเอียด]
นิเทศฯ
23/8/60
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2560 [รายละเอียด]
อำนวยการ
22/8/60
ประชาสัมพันธ์โครงการ/การฝึกอบรม [รายละเอียด]
บุคคล
22/8/60
มอบเอกสารแบบฝึกคิดเลขในใจ ระดับ 1-5และแบบเทคนิดการคิดคำนวนฯ [รายละเอียด]
นิเทศฯ
22/8/60
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออก [รายละเอียด]
นิเทศฯ
22/8/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]
การเงิน
22/8/60
รายการโอนเงินค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ [รายละเอียด]
การเงิน
22/8/60
โครงการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี2560 (ภาคกลาง) [รายละเอียด]
ส่งเสริม
22/8/60
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ปี 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
22/8/60
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
18/8/60
แจ้งกำหนดการทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยระบบ TEPE Online [รายละเอียด]
บุคคล
18/8/60
รายงานผลการประเมินนักเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ ผ่านระบบ E-Mes ภาคเรียน1/2560ครั้งที่2 [รายละเอียด] [ขั้นตอน] [แบบสรุป] [Pisa ม.1-3] [แบบทดสอบ ป.1-6]
17/8/60
ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
17/8/60
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"[รายละเอียด]
อำนวยการ
17/8/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่4[รายละเอียด]
บุคคล
17/8/60
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ[รายละเอียด]
17/8/60
ประชาสัมพันธ์โครงการ/การฝึกอบรม [รายละเอียด]
บุคคล
16/8/60
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ [รายละเอียด]
บุคคล
15/8/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา รายปัจจัยพื้นฐานฯ [รายละเอียด]
การเงิน
15/8/60
การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[รายละเอียด]
อำนวยการ
15/8/60
การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนด้วยระบบ TEPE-Online (เสมือนจริง) [รายละเอียด]
บุคคล
15/8/60
ประชาสัมพันธืการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 [รายละเอียด]
บุคคล
11/8/60
ประกาศผลการสรรหา การแลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]
อำนวยการ
11/8/60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน[รายละเอียด]
ส่งเสริม
11/8/60
แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน [รายละเอียด]
11/8/60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนประจำปี2560และภาวะโภชนาการ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
11/8/60
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ [รายละเอียด]
10/8/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่3[รายละเอียด]
บุคคล
10/8/60
ขอเชิญร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" [รายละเอียด]
ส่งเสริม
9/8/60
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานการใช้งานกล้องวงจรปิด(CCTV)[รายละเอียด]
อำนวยการ
9/8/60
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[รายละเอียด]
อำนวยการ
9/8/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์[รายละเอียด]
การเงิน
9/8/60
โครงการประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 (2560) [รายละเอียด]
นิเทศฯ
9/8/60
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560[รายละเอียด]
ส่งเสริม
8/8/60
ขอเชิญร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" [รายละเอียด]
ส่งเสริม
7/8/60
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการฯ [รายละเอียด]
อำนวยการ
7/8/60
การรายงานสถานการณ์หน่วยงาน/สถานศึกษาประสบอุทกภัย [รายละเอียด]
อำนวยการ
7/8/60
เอกสารประกอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [รายละเอียด]
ส่งเสริม
4/8/60
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาฯ [รายละเอียด]
บุคคล
3/8/60
ขอให้รายงานข้อมูลการเข้ารับการอบรมของครูกรณีหลักสูตรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง [รายละเอียด]
อำนวยการ
3/8/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครรูุปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2 [รายละเอียด]
อำนวยการ
3/8/60
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและจีน ครั้งที่7 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/8/60
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลินภัณฑ์นม เรื่องกลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) [รายละเอียด]
ส่งเสริม
1/8/60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย [รายละเอียด]
ส่งเสริม
1/8/60
ขอเชิญประธานเขตคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม [รายละเอียด]
ส่งเสริม
1/8/60
เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559-2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
1/8/60
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [รายละเอียด]
ส่งเสริม