อ่านข่าวย้อนหลัง มิ.ย. ,พ.ค...
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
27/7/60
โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยพระราชทานฯ [รายละเอียด]
นิเทศฯ
27/7/60
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]
นิเทศฯ
27/7/60
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
27/7/60
ขอเชิญร่รวมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเข้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานฯ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
27/7/60
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2[รายละเอียด]
ส่งเสริม
26/7/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร[รายละเอียด]
อำนวยการ
26/7/60
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [รายละเอียด]
บุคคล
25/7/60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติฯ[รายละเอียด]
ส่งเสริม
25/7/60
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก[รายละเอียด]
อำนวยการ
25/7/60
ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการฯ [รายละเอียด]
อำนวยการ
25/7/60
การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรฺ ช่วงชั้นที่ 3ฯ[รายละเอียด]
บุคคล
25/7/60
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online [รายละเอียด]
บุคคล
24/7/60
โครงการ "ครูดี ไม่มีอบายมุข"ประจำปี 2561 ปีที่7 [รายละเอียด]
นิเทศฯ
24/7/60
เชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)สำหรับผู้บริหาร/ครูบรรจุใหม่ และครโรงเรียนูในโครงการ[รายละเอียด]
นิเทศฯ
21/7/60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฯ[รายละเอียด]
บุคคล
21/7/60
ประกาศผลการคัดเลือกแม่บ้าน[รายละเอียด]
การเงิน
21/7/60
ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
21/7/60
โครงการลมหายใจไร้มลทิน [รายละเอียด]
ส่งเสริม
21/7/60
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารีฯ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
21/7/60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
20/7/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ระบบดูแลฯ )[รายละเอียด]
การเงิน
19/7/60
[ดาวน์โหลด] เอกสารประกอบการยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน
การเงิน
18/7/60
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.[รายละเอียด]
การเงิน
18/7/60
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเชียนและประชาคมโลก [รายละเอียด]
บุคคล
18/7/60
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากฯ [รายละเอียด]
ส่งเสริม
17/7/60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"[รายละเอียด]
นิเทศฯ
15/7/60
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [รายละเอียด]
บุคคล
13/7/60
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศฯ[รายละเอียด]
ส่งเสริม
13/7/60
การดำเนินการตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปี2559 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
12/7/60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา2561[รายละเอียด]
ส่งเสริม
12/7/60
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยฯและคณิตฯ ประจำปี2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
11/7/60
ขอเชิญประชุม [รายละเอียด]
บุคคล
11/7/60
การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภาฯ[รายละเอียด]
นิเทศฯ
11/7/60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [รายละเอียด]
นิเทศฯ
11/7/60
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา(งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1)[รายละเอียด]
11/7/60
รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน รายการก่อสร้างฯ ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]
11/7/60
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ครูสดุดี" ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
อำนวยการ
7/7/60
โครงการ "ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6"[รายละเอียด]
ส่งเสริม
7/7/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]
การเงิน
7/7/60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [รายละเอียด]
บุคคล
7/7/60
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี [รายละเอียด]
บุคคล
6/7/60
ขอจัดส่งหนังสือเพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ [รายละเอียด]
การเงิน
5/7/60
โอวาทเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
5/7/60
การคัดเลือกสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ ปี2560[รายละเอียด]
ส่งเสริม
5/7/60
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกต ปีการศึกษา2560[รายละเอียด]
ส่งเสริม
5/7/60
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ[รายละเอียด]
อำนวยการ
4/7/60
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน [รายละเอียด]
การเงิน
4/7/60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี2560[รายละเอียด]
อำนวยการ
3/7/60
การจัดทำหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการ [รายละเอียด]
อำนวยการ
3/7/60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [รายละเอียด]
การเงิน
3/7/60
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[รายละเอียด]
บุคคล