อ่านข่าวย้อนหลัง เม.ย. , มี.ค...
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
31/5/60
การประกวดเรียงความเนื่องในวันสตรีไทย[รายละเอียด]
ส่งเสริม
31/5/60
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา2560[รายละเอียด]
ส่งเสริม
29/5/60
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และพัฒนาสื่อ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ [รายละเอียด]
นิเทศฯ
29/5/60
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 [รายละเอียด]
นิเทศฯ
29/5/60
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ [รายละเอียด]
อำนวยการ
26/5/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 18 , 24 , 26 พฤษภาคม 2560 [รายชื่อ]
การเงิน
25/5/60
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
แผน
25/5/60
โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU [รายละเอียด]
นิเทศฯ
24/5/60
การปรับปรุงปฏิทินการดำเนินการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัด เก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) [รายละเอียด]
แผน
24/5/60
ขอเชิญประชุม [รายละเอียด] **ให้โรงเรียนแจ้งสมาชิกชมรมสุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมประชุม**
นิเทศฯ
23/5/60
แจ้งเพื่อทราบ ให้โรงเรียนส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (โดยให้พิมพ์ชื่อหัวเรื่อง "รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 31 มีนาคม 2560 เพื่อตรวจสอบกับระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานบนเว็บไซต**ส่งให้เขตพื้นที่ภายใน 26 พฤษภาคม 2560**
ตรวจสอบ
22/5/60
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [รายละเอียด]
อำนวยการ
22/5/60
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [รายละเอียด]
ส่งเสริม
19/5/60
ขอข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู ลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] [แบบฟอร์มฯ] **ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องใช้ข้อมูลนักเรียนเดียวกันที่ยืนยันในระบบจัดเก็บ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลบนระบบ DMC **
บุคคล
19/5/60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 [รายละเอียด]
อำนวยการ
18/5/60
แจ้งขอรับรองการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน E.S.O ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเลื่อนระดับมาตรฐานของตนเอง (Upgrade) [รายละเอียด]
นิเทศฯ
18/5/60
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้เชื่อมโยงเนื้อหาตัวชี้วัด/มาตรฐานของหลักสูตร [รายละเอียด]
นิเทศฯ
18/5/60
การมอบทุนการศึกษากองทุน ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
18/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **โครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขยาเสพติดฯ รร.ขยายโอกาส 30 แห่ง**
การเงิน
18/5/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรคืน : ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2560
การเงิน
17/5/60
ส่งคืนผลการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ [รายละเอียด]**มารับผลงานคืนได้ที่กลุ่มภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560**
บุคคล
17/5/60
การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ส่งเสริม
17/5/60
แจ้งเพื่อทราบ สพป.จะเบิกจ่ายเงินเดือนเมษายน 2560 เข้าบัญชีพร้อมเงินเดือนพฤษภาคม 2560 ให้กับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 30 (วิกฤต-ขาดแคลน) , นักการภารโรง 42 , ครูธุรการ , และครูวิทย์-คณิต) ยกเว้นตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่ยังไม่ได้รับการแจ้ง โอนงบประมาณจาก สพฐ.
การเงิน
16/5/60
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] **https://portal.bopp-obec.info/obec60/**
แผน
16/5/60
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
บุคคล
16/5/60
กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษา [รายละเอียด]
บุคคล
16/5/60
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) ในรายการสพฐ.จอมพลัง [รายละเอีย]
ส่งเสริม
15/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน **
การเงิน
15/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 9 แห่ง **
การเงิน
15/5/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 16 , 23 มีนาคม และ 11 , 19 เมษายน 2560 [รายชื่อ]
การเงิน
15/5/60
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
15/5/60
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อม รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ [รายละเอียด]
อำนวยการ
11/5/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรคืน : ข้อมูล ณ 11 พฤษภาคม 2560
การเงิน
9/5/60
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร [รายละเอียด]
อำนวยการ
9/5/60
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม [รายละเอียด]
อำนวยการ
5/5/60
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมชี้แจงการดำเนินการเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือ ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 27 โรงเรียน [รายละเอียด]**แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมจากวันที่ 11 พ.ค.60 เป็นวันที่ 9 พ.ค.60**
นิเทศฯ
5/5/60
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
5/5/60
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 [รายละเอียด] **แจ้งประธานเขตคุณภาพ [รายละเอียด]**
บุคคล
5/5/60
การจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ.พบสมาชิก [รายละเอียด]
บุคคล
4/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด]**สำหรับโรงเรียนแกนนำ BBL จำนวน 7 แห่ง และโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 5 แห่ง**
การเงิน
4/5/60
การบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (SchoolMIS) [รายละเอียด]
ส่งเสริม
4/5/60
โครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) [รายละเอียด] **แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส**
ส่งเสริม
4/5/60
ขอส่งหนังสือ "คู่มือดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่" [หนังสือ , คู่มือการดำเนินงานฯ]
ส่งเสริม
4/5/60
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [รายละเอียด]
ส่งเสริม
3/5/60
เชิญประชุมชี้แจงการวิจัยและพัฒนาระบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา [รายละเอียด] **แจ้งประธานเขตคุณภาพนาดี 1-3 และกบินทร์บุรี 1-8 เข้าร่วมตามคำสั่ง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560**
นิเทศฯ
3/5/60
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ดีเด่น ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
3/5/60
รายงานพยากรณ์โรค "ไข้เลือดออก" ปี 2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม
2/5/60
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา [รายละเอียด]**ให้โรงเรียนลงทะเบียนผู้เข้าประชุมที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/jMQid978HSmVJhvl2 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560**
ศูนย์ ITEC
2/5/60
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบประเมินและตรวจสอบระบบบัญชี งานพัสดุ ของสถานศึกษา [รายละเอียด] **เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 จากหน่วยตรวจสอบภายใน **
ตรวจสอบ
2/5/60
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]
ส่งเสริม