ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


     
1.1 แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.2 แบบติดตาม ปย.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
-แบบกรณีไม่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
-แบบกรณีมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
1.3 การวิเคราะห์ตามCSA การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
1.4 แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
     

     
2.1 แบบ ปอ.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.2 แบบติดตาม ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  -แบบกรณีไม่มีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
  -แบบกรณีมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่
2.3 แบบ ปอ.3 รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.4 แบบ ปอ.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
     

     
3.1 งานวิชาการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอน
  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
  การจัดการเรียนการสอน (การจัดการเรียนรู้)
  กิจกรรมการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
  งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3.2 งานบริหารงบประมาณ การจัดทำระบบบัญชีของโรงเรียน
จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่าย
การใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ
การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ
การบริหารงานการเงินและบัญชี
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
การจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 งานบริหารบุคลากร การจัดทำข้อมูลนักเรีนและบุคลากรในโรงเรียน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดวินัยในการปฏิบัติหน้าที่
การพัฒนาบุคลากร
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.4 งานบริหารงานทั่วไป งานความสัมพันธ์ชุมชน
งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
งานทำหนังสือราชการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน
งานกิจการนักเรียน

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail :
admin@prachinburi2.go.th