หนังสือจากหน่วยตรวจสอบภายใน [ปี 55]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
8/11/60
การตรวจสอบการบริหารจัดการการเงินและทรัพยสิน์ของสถานศึกษา [รายละเอียด]  
2/05/60
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบประเมินและตรวจสอบระบบบัญชี งานพัสดุ ของสถานศึกษา [รายละเอียด] **เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 จากหน่วยตรวจสอบภายใน **  
24/04/60
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ [รายละเอียด]  
30/11/59
การตรวจสอบการบริหารจัดการเงินและทรัพย์สิน ของสถานศึกษา [รายละเอียด]  
7/11/59
[ดาวน์โหลด] คำสั่งสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ที่ 394/2559 เรื่องการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เครือข่ายตรวจสอบภายในประจำเขตคุณภาพของสถานศึกษา  
22/7/59
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม [คู่มือการใช้จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ] [ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ว่าการเบิกค่าเดินทางฯ] [ระเบียบกระทรวงการคลังฯว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ]  
15/7/59
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบประเมินและตรวจสอบระบบบัญชีของสถานศึกษา [รายละเอียด] **เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและพัสดุ ปีงบประมาณ 2559 จากหน่วยตรวจสอบภายใน **  
5/7/59
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ [รายละเอียด]  
28/1/59
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการออกตรวจสอบงบการเงินของสถานศึกษา
[รายละเอียด]
 
6/1/59
การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สิน ของสถานศึกษา [รายละเอียด]  
3/12/58
แจ้งโรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลดเอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน
[แนวทางการปฏิบัติงานต่อหน่วยรับตรวจ] [คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ]
 
10/7/58
ให้โรงเรียนดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุฯ [คู่มือเบิกจ่ายฯ] [แบบฟอร์มอาหารกลางวัน] [ตัวอย่างการบันทึกฯ] [ตัวอย่างจัดทำทะเบียนวัสดุ] **ให้พิมพ์และนำมาในวันที่อบรมด้วย**  
7/7/58
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ [รายละเอียด]  
3/4/58
แจ้งประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด [รหัสครุภัณฑ์] [คู่มือใช้จ่ายเงินอุดหนุน] [บัญชีหน่วยงานย่อยฯ] [แนวดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน]  
2/4/58
การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สิน ของสถานศึกษา [หนังสือ] [คำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประจำเขตคุณภาพฯ]  
18/7/57
[ดาวน์โหลด] คู่มือการบันทึกทะเบียนคุมพัสดุ ให้้โรงเรียนนำมาพร้อมวันประชุม ในวันที่ 22-23 กค.57  
16/7/57
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล  
10/7/57
ขอความร่วมมือโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน 19 โรง [รายชื่อ] กรอก [แบบฟอร์ม] และส่งคืน หน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 18 กค.57  
10/7/57
โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้ [แบบฟอร์มทะเบียนพัสดุฯ] [ใบเบิกพัสดุ]  
4/7/57
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินพัสดุและตรวจสอบติดตามฯ  
28/2/57
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3] และ [ดาวน์โหลด] เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบฯ  
21/2/57
ขอเชิญประชุมเครือข่ายตรวจสอบภายในประจำเขตคุณภาพ ของสถานศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. อาคารพระมาโปรด [คำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายฯ]  
26/7/56
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบัญชีหน่วยงานย่อยและตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้าน การเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา  
14/1/56
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556  
2/1/56
ขอเชิญประชุมเครือข่ายตรวจสอบภายในประจำเขตคุณภาพ ของสถาน ศึกษา ในวันที่ 18 มค 56 เวลา 08.30-16.30 น. อาคารพระมาโปรด [คำสั่งแต่งตั้งฯ]  
2/1/56
สพป.จะทำการตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา ในระหว่าง วันที่ 8 มค. - 21 มีค.56 ขอให้โรงเรียนเตรียม เอกสารหลักฐานพร้อมรับตรวจ [กำหนดการ]