หนังสือจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
16/11/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]  
27/10/60
สัททนาเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" [รายละเอียด]  
17/10/60
สำเนาของ-ส่งคืนสวัสดิการค่ารักษาการศึกษาล่าสุด [รายละเอียด]  
27/9/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ [รายละเอียด]  
25/9/60
ห้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]  
19/9/60
โอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา รายปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน [รายละเอียด]  
18/9/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]  
14/9/60
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารหลักฐานชดใช้ใบสำคัญ ภายใน 22 ก.ย.60[รายละเอียด]  
6/9/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]  
6/9/60
แบบบันทึก วิธีเฉพาะเจาะจง[รายละเอียด]  
31/8/60
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP [คู่มือ] [คัดเลือก] [เฉพาะเจาะจง]  
28/8/60
การประชุมวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุฯ [รายละเอียด]  
22/8/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]  
22/8/60
รายการโอนเงินค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ [รายละเอียด]  
15/8/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา รายปัจจัยพื้นฐานฯ [รายละเอียด]  
9/8/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์[รายละเอียด]  
21/7/60
ประกาศผลการคัดเลือกแม่บ้าน[รายละเอียด]  
20/7/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ระบบดูแลฯ )[รายละเอียด]  
19/7/60
[ดาวน์โหลด] เอกสารประกอบการยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ.
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงิน
 
18/7/60
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.[รายละเอียด]  
7/7/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [รายละเอียด]  
6/7/60
ขอจัดส่งหนังสือเพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ [รายละเอียด]  
4/7/60
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน [รายละเอียด]  
3/7/60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [รายละเอียด]  
23/6/60

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(ส่งคืนค่ารักษา) [รายละเอียด]

 
22/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ต้นแบบสถานศึกษา )[รายละเอียด]  
22/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (โรงเรียนคุณธรรม )[รายละเอียด]  
20/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (เครือข่ายการบูรณาการ)[รายละเอียด]  
20/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)[รายละเอียด]  
19/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (คุณธรรม จริยธรรม)[รายละเอียด]  
19/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ร.ร.ขนาดเล็ก[รายละเอียด]  
19/6/60
ซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2560 [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ESO-MSO) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (PISA) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ชมรมวิชาการ) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ประเมินผลระดับชาติ) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ศตวรรษที่21) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ภาษาอังกฤษ) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (STEM) [รายละเอียด]  
14/6/60
แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี60 (ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน) [รายละเอียด]  
8/6/60
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับงานคืนที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์[รายละเอียด]  
2/6/60
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2560 [โรงเรียน] [สำนักงาน]  
2/6/60
ราคากลางวัสดุ[รายละเอียด]  
18/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **โครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขยาเสพติดฯ รร.ขยายโอกาส 30 แห่ง**  
18/5/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรคืน : ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2560  
17/5/60
แจ้งเพื่อทราบ สพป.จะเบิกจ่ายเงินเดือนเมษายน 2560 เข้าบัญชีพร้อมเงินเดือนพฤษภาคม 2560 ให้กับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 30 (วิกฤต-ขาดแคลน) , นักการภารโรง 42 , ครูธุรการ , และครูวิทย์-คณิต ยกเว้นตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่ยังไม่ได้รับการแจ้ง โอนงบประมาณจาก สพฐ.  
15/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน **  
15/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 9 แห่ง **  
15/5/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 16 , 23 มีนาคม และ 11 , 19 เมษายน 2560 [รายชื่อ]  
11/5/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรคืน : ข้อมูล ณ 11 พฤษภาคม 2560  
4/5/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **สำหรับโรงเรียนแกนนำ BBL จำนวน 7 แห่ง และโรงเรียนห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 5 แห่ง**  
28/4/60
พป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 24 , 28 เมษายน 2560 [รายชื่อ]  
27/4/60
แจ้งเพื่อทราบ การเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 30 (วิกฤต-ขาดแคลน) , นักการภารโรง 42 , ครูธุรการ , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูวิทย์-คณิต) ในขณะนี้ สพป.รอแจ้งโอนงบประมาณจาก สพฐ. จึงทำให้เงินเดือนเมษายน 2560 ล่าช้ากว่ากำหนด  
27/4/60
การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ (บ้านพักครู) [รายละเอียด]  
27/4/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 [รายละเอียด] **โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 20 โรงเรียน**  
25/4/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 25 เมษายน 2560  
24/4/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 16 , 23 มีนาคม และ 11 , 19 เมษายน 2560 [รายชื่อ]  
12/4/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 11 เมษายน 2560  
27/3/60
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล [รายละเอียด]  
24/3/60
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากงบประมาณค่าเช่าบ้านที่จัดสรรไม่เพียงพอซึ่งอยู่ในระหว่างรอการแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสพฐ. จึงของดเบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนมีนาคม 2560  
23/3/60
[รายชื่อ] ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ให้กรอกข้อมูลใน [แบบ สรจ.1] และ [สรจ.3] พร้อมเอกสารประกอบ **ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่กลุ่มการเงินฯ**  
22/3/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (70%) [รายละเอียด]  
17/3/60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 : รายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) [รายละเอียด] | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ฯ (ปปช.07) [รายละเอียด]  
17/3/60
ห้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 17 มีนาคม 2560  
13/3/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 354 [รายละเอียด] **สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม 77 โรงเรียน**  
13/3/60
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน (งบปกติ) และงบกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ [รายละเอียด]  
10/3/60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 : รายการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา [รายละเอียด] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ฯ (ปปช.07) [รายละเอียด]  
10/3/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 6 , 10 มีนาคม 2560 [รายชื่อ]  
9/3/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 7 มีนาคม 2560  
2/3/60
แจ้งโรงเรียนที่จัดส่งครุภัณฑ์ชุดุพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ (59,800 และ 65,500 บาท) จัดทำเอกสารเพิ่มเติมตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ [รายละเอียด]  
23/2/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 7 15 22 23 กุมภาพันธ์ 2560 [รายชื่อ] | สรุปรายการโอนเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ว่าจ้ืาง/ผู้ขาย ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560 [รายละเอียด]  
22/2/60
โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%) [รายละเอียด]  
17/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 17 กุมภาพันธ์ 2560  
8/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 8 กุมภาพันธ์ 2560  
6/2/60
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ [รายละเอียด]  
6/2/60
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
3/2/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับเอกสารเบิกจ่ายเพื่อแก้ไข/เพิ่มเอกสาร รายการเครื่องตัดหญ้าและเครื่องปรับอากาศ : ข้อมูล ณ 3 กุมภาพันธ์ 2560  
3/2/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม , 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 [รายชื่อ]  
25/1/60
ขอให้กรอกฐานข้อมูลในการลดหย่อนภาษี [รายละเอียด]  
25/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 25 มกราคม 2560  
24/1/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 207 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ**  
24/1/60
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 201 [รายละเอียด] **รายการค่าครุภัณฑ์ 7 รายการ**  
23/1/60
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โอนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้กับผู้ขอเบิก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 [รายชื่อ] | สรุปรายการโอนเงินเบิกจ่ายให้กับผู้ว่าจ้ืาง/ผู้ขาย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 [รายละเอียด]  
20/1/60
สพป.โอนเงินรายการเบิกจ่าย (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย [รายชื่อ] ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**  
13/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2560  
11/1/60
สพป.โอนเงินรายการเบิกจ่าย (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย [รายชื่อ] ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันที่ 5 มกราคม 2560 **จึงเรียนมาเพื่อทราบ**  
5/1/60
ให้โรงเรียนต่อไปนี้ [รายชื่อ] ติดต่อรับงานค่ารักษาพยาบาลคืน : ข้อมูล ณ 4 มกราคม 2560
การเงิน