หนังสือจากกลุ่มอำนวยการ [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
1/11/60
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว [รายละเอียด]  
11/9/60
การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษยมีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่ายในโอกาสวันครู 2560 [รายละเอียด]  
23/8/60
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี2560 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
17/8/60
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"[รายละเอียด]  
15/8/60
การรับสามเณรเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[รายละเอียด]  
11/8/60
ประกาศผลการสรรหา การแลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]  
9/8/60
การบันทึกข้อมูลระบบรายงานการใช้งานกล้องวงจรปิด(CCTV)[รายละเอียด]  
9/8/60
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[รายละเอียด]  
7/8/60
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการฯ [รายละเอียด]  
7/8/60
การรายงานสถานการณ์หน่วยงาน/สถานศึกษาประสบอุทกภัย [รายละเอียด]  
3/8/60
ขอให้รายงานข้อมูลการเข้ารับการอบรมของครูกรณีหลักสูตรไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง [รายละเอียด]  
3/8/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครรูุปแบบครบวงจร ครั้งที่ 2 [รายละเอียด]  
26/7/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร[รายละเอียด]  
25/7/60
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก[รายละเอียด]  
25/7/60
ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการฯ [รายละเอียด]  
11/7/60
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ครูสดุดี" ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
5/7/60
การจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ[รายละเอียด]  
4/7/60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี2560[รายละเอียด]  
3/7/60
การจัดทำหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการ [รายละเอียด]  
26/6/60
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ [รายละเอียด]  
26/6/60
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่อง การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา[รายละเอียด]  
26/6/60
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560[รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
23/6/60
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ธงชาติไทย [รายละเอียด]  
14/6/60
รายงานความเสียหายสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ [รายละเอียด]  
13/6/60
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
8/6/60
การเฝ้าระวังความปลอดภัย [รายละเอียด]  
2/6/60
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
2/6/60
การบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก[รายละเอียด]  
2/6/60
ทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังคงเหลือตกค้างอยู่ในพื้นที่[รายละเอียด]  
1/6/60
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย[รายละเอียด]  
1/6/60
แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด[รายละเอียด]  
1/6/60
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน[รายละเอียด]  
15/5/60
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อม รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ [รายละเอียด]  
9/5/60
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร [รายละเอียด]  
9/5/60
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม [รายละเอียด]  
28/4/60
เชิญชวนจัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
27/4/60
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [รายละเอียด]  
27/4/60
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]  
26/4/60
การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ... [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
26/4/60
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
25/4/60
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง [รายละเอียด]  
25/4/60
ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
11/4/60
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตัวเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล [รายละเอียด]  
11/4/60
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
7/4/60
แจ้งเตือนการเก็ดเหตและภัยในช่วงฤดูร้อน [รายละเอียด]  
5/4/60
คู่มือในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ [รายละเอียด]  
29/3/60
เผยแพร่ "คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)" [รายละเอียด]  
27/3/60
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ ปี 2560" และ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื้่อข้าราชการครู ปี 2560" [รายละเอียด]  
24/3/60
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]  
22/3/60
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 [รายละเอียด]  
21/3/60
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ [รายละเอียด]  
17/3/60
ขอข้อมูลโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [รายละเอียด] **ให้ส่งข้อมูล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าร่วม**  
16/3/60
การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560 [รายละเอียด]  
16/3/60
การประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญการจัดหางานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก [รายละเอียด]  
6/3/60
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ [รายละเอียด]  
6/3/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
27/2/60
การรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 [รายละเอียด]  
24/2/60
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
20/2/60
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในบทเฉพาะกาล ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
17/2/60
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด [รายละเอียด]  
17/2/60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [รายละเอียด]  
10/2/60
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร [รายละเอียด]  
3/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า "ทุเรียนปราจีน" [รายละเอียด]  
3/2/60
ขอข้อมูลบ่อประมงโรงเรียน ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี **ส่งได้ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ** [รายละเอียด]  
31/1/60
การประชุมเชิงปฏิบัติการสอนนักเรียนเขียนร้อยกรอง ปี 2560 [รายละเอียด]  
30/1/60
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
25/1/60
ซีรีย์ความรู้เผยแพร่ เรื่อง "การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : Sustainable Tourism" [รายละเอียด]  
25/1/60
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพะราชวังใน พระราชวัง [รายละเอียด]  
13/1/60
ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [รายละเอียด]  
11/1/60
ขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้ [รายละเอียด]  
11/1/60
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2559 [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
11/1/60
การสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
10/1/60
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]| การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช [รายละเอียด]
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
9/1/60
การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร [รายละเอียด]