ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานบุคคล [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
2/11/60
รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) [รายละเอียด]  
1/11/60
การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 [รายละเอียด]  
24/10/60
เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูบรรจุใหม่ [รายละเอียด] [กบ 1] [กบ 2] [กบ 3] [กบ 4] [กบ 5] [กบ 6] [กบ 7] [กบ 8] [นาดี 1] [นาดี 2] และ [นาดี 3]  
20/10/60
การกำหนดชี่วโมงการปฏิบัติงานและการปะเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [รายละเอียด 1] [รายละเอียด 2]  
17/10/60
ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองแต่ไม่มีชื่อในระบบ Training Obec [รายละเอียด]  
6/10/60
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]  
5/10/60
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้ารับรางวัล MOE AWARDS [รายละเอียด]  
4/10/60
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยไม่ถือเป็นวันลา [รายละเอียด]  
2/10/60
แจ้งแก้ไขปรับปรุบแบบรายงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา [รายละเอียด] [แบบรายงาน]  
29/9/60
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]  
28/9/60
การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว และต่อสัญญาจ้าง [รายละเอียด] [แบบประเมิน][พนักงานราชการ] [ธุรการ] [ภารโรง] [พี่เลี้ยงเด็ก] [ครูขาดแคลน]  
26/9/60
การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งการมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ [รายละเอียด]  
20/9/60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]  
20/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่9 [รายละเอียด]  
20/9/60
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี2560 [รายละเอียด]  
14/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่8 [รายละเอียด]  
13/9/60
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่2 [รายละเอียด] [บัญชีสรุป] [แบบบัญชี]  
12/9/60
กำหนดการโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาฯ ปี2560[รายละเอียด]  
11/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่7 [รายละเอียด]  
1/9/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่6 [รายละเอียด]  
30/8/60
การนับจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 ก.ย.60 [รายละเอียด]  
29/8/60
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาปี2560 [รายละเอียด]  
25/8/60
สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดอบรม [รายละเอียด]  
25/8/60
อนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่5 [รายละเอียด]  
24/8/60
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]  
22/8/60
ประชาสัมพันธ์โครงการ/การฝึกอบรม [รายละเอียด]  
18/8/60
แจ้งกำหนดการทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยระบบ TEPE Online [รายละเอียด]  
17/8/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่4[รายละเอียด]  
17/8/60
ประชาสัมพันธ์โครงการ/การฝึกอบรม [รายละเอียด]  
16/8/60
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ [รายละเอียด]  
15/8/60
การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนด้วยระบบ TEPE-Online (เสมือนจริง) [รายละเอียด]  
15/8/60
ประชาสัมพันธืการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 [รายละเอียด]  
10/8/60
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครั้งที่3[รายละเอียด]  
4/8/60
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาฯ [รายละเอียด]  
26/7/60
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [รายละเอียด]  
25/7/60
การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรฺ ช่วงชั้นที่ 3ฯ[รายละเอียด]  
25/7/60
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online [รายละเอียด]  
21/7/60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฯ[รายละเอียด]  
18/7/60
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อความเป็นประชาคมอาเชียนและประชาคมโลก [รายละเอียด]  
15/7/60
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)[รายละเอียด]  
11/7/60
ขอเชิญประชุม [รายละเอียด]  
7/7/60
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [รายละเอียด]  
7/7/60
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี [รายละเอียด]  
3/7/60
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน[รายละเอียด]  
26/6/60
ชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร [รายละเอียด]  
24/6/60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(คืนครูให้นักเรียน)[รายละเอียด]  
22/6/60
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ[รายละเอียด]  
9/6/60
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน EDUCA2017:มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 [รายละเอียด]  
17/5/60
ส่งคืนผลการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ [รายละเอียด]**มารับผลงานคืนได้ที่กลุ่มภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560**  
16/5/60
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
16/5/60
กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานการศึกษา [รายละเอียด]  
5/5/60
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 [รายละเอียด] **แจ้งประธานเขตคุณภาพ [รายละเอียด]**  
5/5/60
การจัดประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ.พบสมาชิก [รายละเอียด]  
27/4/60
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3 [รายละเอียด] **โรงเรียนสามารถเข้าไปเว็บไซต์ www.uprightschool.com **  
20/4/60
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2560 [หนังสือ , หนังสือจากศธจ. , ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ] **ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดเตรียมพร้อมปฏิีบัติหน้าที่ในวันที่ 22-24 เมษายน 2560**  
18/4/60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการที่ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างชั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ [รายละเอียด]  
12/4/60
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) [รายละเอียด]  
7/4/60
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพครู ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]  
29/3/60
ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว [รายละเอียด , สิ่งที่ส่งมาด้วย] **ให้จัดทำทำข้อมูลและส่งกลับภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่กลุ่มบุคคล**  
24/3/60
แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  
24/3/60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิับัติงานในตำแหน่งนักการภารโรง สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [รายละเอียด]  
24/3/60
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม [รายละเอียด]  
24/3/60
ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเสริมสุขภาพและบำบัดด้วยวิธีการนวดแบบราชสำนักจากภูมิปัญญาท้องถิ่น" [รายละเอียด]  
24/3/60
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพครู ประจำปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]  
16/3/60
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) [รายละเอียด , ไฟล์บัญชี 2 -4] **โดยส่งให้กลุ่มฯ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560 **  
16/3/60
การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด] **โดยส่งเป็นข้อมูลให้กลุ่มทราบภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และอีเมล์ Areerat.mai2518@gmail.com**  
7/3/60
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
7/3/60
ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 40 [รายละเอียด]  
7/3/60
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์ดีเด่น ประจำปี 2560 [รายละเอียด] | โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [รายละเอียด]  
27/2/60
การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 [หนังสือ , แบบรายชื่อและแบบสำรวจ ] **ให้ยืนยันข้อมูลส่งไฟล์ excel มาที่ E-mail : sakda_promkeaw@yahoo.co.th พร้อมทั้งเอกสารรูปแบบรายงานได้ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560**  
23/2/60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [รายละเอียด]  
23/2/60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [รายละเอียด] | ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร [รายละเอียด]  
22/2/60
การนับจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 [รายละเอียด] **ให้ส่งได้ที่กลุ่มภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560**  
20/2/60
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [หนังสือ , บัญชีรายละเอียดยื่นคำร้องฯ] **ให้ส่งรายงานการประชุมฯภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 หากพ้นกำหนดระยะเวลา ให้ถือว่าไม่ประสงค์ฯ**  
20/2/60
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้่ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560 [รายละเอียด] **สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://prachin1.go.th/ **  
7/2/60
การปรับปรุงข้อมูลในระบบจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ [รายละเอียด]  
7/2/60
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 4 [รายละเอียด]  
3/2/60
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) [รายละเอียด]  
3/2/60
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ [รายละเอียด]  
3/2/60
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 16 [รายละเอียด]  
3/2/60
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ [รายละเอียด]  
27/1/60
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ [รายละเอียด]  
27/1/60
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน [รายละเอียด]  
11/1/60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง [รายละเอียด]  
11/1/60
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
9/1/60
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
9/1/60
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
6/1/60
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการ [รายละเอียด]  
29/12/59
[ประกาศ] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และ [ประกาศ] รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  
26/12/59
[ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และ [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  
26/12/59
การประชุมมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ [รายละเอียด]  
22/12/59
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะครูชำนาญการและการปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ [รายละเอียด]  
19/12/59
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นของ กระทรวงศึกษาธิการ (MOE AWARDS) ประจำปี 2558 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 , 2]  
19/12/59
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย" [รายละเอียด]  
19/12/59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [รายละเอียด]  
9/12/59
การพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]  
8/12/59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนักการภารโรง สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
1/12/59
การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 [รายละเอียด]  
1/12/59
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559 [รายละเอียด]