หนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและแผน [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
1/11/60
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2560 [รายละเอียด] [เอกสาร]
นโยบายและแผน
18/9/60
จัดสรรงบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(งบอุดหนุนค่าเครื่องแบบลูกเสือฯ) [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
5/9/60
จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน "ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน" [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
30/8/60
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
18/8/60
รายงานผลการประเมินนักเรียน ด้านการอ่านออกเขียนได้ ผ่านระบบ E-Mes ภาคเรียน1/2560ครั้งที่2 [รายละเอียด] [ขั้นตอน] [แบบสรุป] [Pisa ม.1-3] [แบบทดสอบ ป.1-6]
นโยบายและแผน
17/8/60
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาฯ[รายละเอียด]
นโยบายและแผน
11/8/60
แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบและรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
11/8/60
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
11/7/60
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา(งบเงินอุดหนุนภาคเรียนที่1)[รายละเอียด]
นโยบายและแผน
11/7/60
รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน รายการก่อสร้างฯ ปีงบประมาณ 2560 [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
23/6/60
ขอเชิญประชุม ผอ.ร.ร.ขนาดเล็ก [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
21/6/60
เครื่องมือประกันการอ่านเขียน [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
21/6/60
เครื่องมือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน PISA [รายละเอียด]
นโยบายและแผน
21/6/60
การรายงานการประเมินผลนักเรียนชั้น ป.1 -6 และ ม.1-3 ด้านการอ่าน ผ่าระบบ e-MES [รายละเอียด] [ขั้นตอน] และ [แบบสรุป]
นโยบายและแผน
8/6/60
แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOENET[รายละเอียด]
นโยบายและแผน
16/5/60
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] **https://portal.bopp-obec.info/obec60/**
ข้อมูลสารสนเทศ
2/5/60
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา [รายละเอียด]**ให้โรงเรียนลงทะเบียนผู้เข้าประชุมที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/jMQid978HSmVJhvl2 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560**
ศูนย์ ITEC
27/4/60
การติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] [แบบเก็บข้อมูลออนไลน์] **ให้โรงเรียนตอบแบบเก็บข้อมูลภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560**
งบประมาณ
27/4/60
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า **เฉพาะโรงเรียนดีประจำตำบล** [รายละเอียด]
งบประมาณ
26/4/60
รายงานสถานะการยืนยันการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบ DMC : ข้อมุล ณ 26 เม.ย.60 เวลา 11.00 น.[รายชื่อ] **ให้โรงเรียนเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในระบบและกดยืนยันข้อมุลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.60 เวลา 24.00 น.**
ข้อมูลสารสนเทศ
19/4/60
[รายชื่อ] โรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC ปีการศึกษา 2559 : ข้อมูล ณ 19 เมษายน 2560 **ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการอัพโหลดเอกสารยืนยันให้เร่งดำเนินการโดยด่วน**
ข้อมูลสารสนเทศ
11/4/60
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ช่วง 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง [หนังสือ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มเก็บข้อมูลฯ]
งบประมาณ
7/4/60
การกรอกแบบสอบถามสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 [รายละเอียด] **สพฐ.จะสุุ่มแบบสอบถามในระบบเป็นบางแห่ง**
ติดตาม
28/3/60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [หนังสือ , รายละเอียด]
งบประมาณ
28/3/60
การเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [หนังสือ , รายละเอียด]
งบประมาณ
17/3/60
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบ DMC [รายละเอียด , แบบเก็บข้อมูลฯ] **ให้ส่งแบบเก็บข้อมูลฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่อีเมล์ admin@prachinburi2.go.th **
ข้อมูลสารสนเทศ
15/3/60
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา [รายละเอียด] **ให้ส่งได้ที่กลุ่มฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560**
งบประมาณ
15/3/60
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [รายละเอียด] **จำนวน 51 โรงเรียน**
งบประมาณ
22/2/60
แจ้งเลื่อนการประมวลผลนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด] **จากเดิมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 20 มีนาคม 2560**
ข้อมูลสารสนเทศ
21/2/60
ขอเชิญชมการถ่ายทอดการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รายละเอียด] **ให้รับชมผ่านช่องทาง www.obectv.tv และ www.youtube.com/channel ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.**
นโยบายและแผน
15/2/60
ขอความร่วมมือตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนระหว่างสังกัดในระบบ DMC ปีการศึกษา 2559 [หนังสือ , บัญชีรายชื่อ , ขั้นตอนฯ , แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง] **จำนวน 47 โรงเรียน ทั้งนี้ให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560**
ข้อมูลสารสนเทศ
30/1/60
การสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี **รายงานข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์ที่ [ลิงค์] ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560**
นโยบายและแผน
30/1/60
[รายชื่อ] สรุปการส่งรายงานการใช้งบประมาณของสพฐ.รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 **ขอให้โรงเรียนส่ง [แบบรายงาน] ให้กลุ่มฯ โดยด่วน หรือเมล์ plan@prachinburi2.go.th**
งบประมาณ
30/1/60
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (70%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
12/1/60
แจ้งดำเนินการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Router) [รายละเอียด]**จำนวนโรงเรียน 25 แห่ง**
ศูนย์ ITEC
10/1/60
การรายงานผลการประเมินนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 ด้านการออกเขียนได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2560 [หนังสือ , แบบสรุปผลฯ , คู่มือเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ]
ติดตาม
9/1/60
แจ้งสถานศึกษาให้ตรวจสอบและรายงานค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบออนไลน์ **ผ่านเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ทั้งนี้ให้ใช้รหัส obec 6 หลัก เข้าสู่ระบบ**[รายละเอียด]
งบประมาณ
6/1/60
ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการ [รายละเอียด] **แจ้งโรงเรียนบ้านนางเลง , บ้านตรอกปลาไหล , บ้านโนนสูง , วัดโคกอุดม**
นโยบายและแผน
4/1/60
ให้โรงเรียนที่ต้องการขอความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ส่ง[แบบสำรวจ] พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ (ยกเว้นรร.ประชารัฐ) มาที่กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาในระดับเขตพื้นที่ต่อไป [หนังสือ]
นโยบายและแผน
23/12/59
ตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด [รายละเอียด] **ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://gg.gg/serveycctvpj2 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560**
ศูนย์ ITEC
23/12/59
ติดตามการดำเนินงานงบประมาณปี 2559-2560 รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (งบลงทุนและงบกลาง) [หนังสือ+รายละเอียดการจัดสรรฯ] , [แบบรายงานฯ]
งบประมาณ
22/12/59
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ งบเงินอุดหนุน ( ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2559 [รายละเอียด]
งบประมาณ
22/12/59
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2559 (30%) [รายละเอียด]
งบประมาณ
21/12/59
ขอความร่วมมือสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [หนังสือ , แบบสำรวจฯ] **โดยส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2560 **
ศูนย์ ITEC
8/12/59
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนอุปกรณ์ TOT Satellite [รายละเอียด]
ศูนย์ ITEC