หนังสือจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [ปี 59]
วันที่
เรื่อง
เจ้าของเรื่อง
8/11/60
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [รายละเอียด]  
6/11/60
แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการดำเนินงานเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560[รายละเอียด]  
31/10/60
มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง [รายละเอียด]  
31/10/60
กำชับย้ำให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด [รายละเอียด]  
27/10/60
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 [รายละเอียด]  
16/10/60
การป้องกันอุบัติเหตุนักเรียนประสพภัยน้ำท่วม [รายละเอียด]  
2/10/60
ขอส่งผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ [รายละเอียด]  
2/10/60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ [รายละเอียด]  
26/9/60
ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือฯ [รายละเอียด] [ประกาศ] [โล่รางวัล] [เกียรติบัตร]  
26/9/60
มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหร่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา [รายละเอียด]  
15/9/60
การกำหนดพื้นที่กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาด้านยาเสพติด [รายละเอียด]  
12/9/60
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ปราจีนบุรี ปี60 [รายละเอียด]  
22/8/60
โครงการฝึกอบรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี2560 (ภาคกลาง) [รายละเอียด]  
22/8/60
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ปี 2560 [รายละเอียด]  
22/8/60
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ [รายละเอียด]  
17/8/60
ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ [รายละเอียด]  
11/8/60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน[รายละเอียด]  
11/8/60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนักเรียนประจำปี2560และภาวะโภชนาการ [รายละเอียด]  
10/8/60
ขอเชิญร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" [รายละเอียด]  
9/8/60
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560[รายละเอียด]  
8/8/60
ขอเชิญร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี" [รายละเอียด]  
7/8/60
เอกสารประกอบการดำเนินการโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [รายละเอียด]  
3/8/60
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและจีน ครั้งที่7 [รายละเอียด]  
2/8/60
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลินภัณฑ์นม เรื่องกลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) [รายละเอียด]  
1/8/60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย [รายละเอียด]  
1/8/60
ขอเชิญประธานเขตคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุม [รายละเอียด]  
1/8/60
เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559-2560 [รายละเอียด]  
1/8/60
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [รายละเอียด]  
27/7/60
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ [รายละเอียด]  
27/7/60
ขอเชิญร่รวมแข่งขันสวดมนต์ทำวัตรเข้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานฯ [รายละเอียด]  
27/7/60
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2[รายละเอียด]  
25/7/60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติฯ[รายละเอียด]  
21/7/60
ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
21/7/60
โครงการลมหายใจไร้มลทิน [รายละเอียด]  
21/7/60
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารีฯ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
21/7/60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา2560 [รายละเอียด]  
18/7/60
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากฯ [รายละเอียด]  
13/7/60
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศฯ[รายละเอียด]  
13/7/60
การดำเนินการตรวจสอบและประเมินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปี2559 [รายละเอียด]  
12/7/60
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา2561[รายละเอียด]  
12/7/60
การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยฯและคณิตฯ ประจำปี2560 [รายละเอียด]  
7/7/60
โครงการ "ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6"[รายละเอียด]  
5/7/60
โอวาทเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560 [รายละเอียด]  
5/7/60
การคัดเลือกสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ ปี2560[รายละเอียด]  
5/7/60
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกต ปีการศึกษา2560[รายละเอียด]  
27/6/60
ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการสึกษา2560 [รายละเอียด]  
23/6/60
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิ.ย.) ปี2560 [รายละเอียด][แนวทาง][สาร]  
16/6/60
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" [รายละเอียด]  
16/6/60
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค [รายละเอียด]  
9/6/60
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [รายละเอียด]  
9/6/60
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
9/6/60
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 [รายละเอียด]  
9/6/60
การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [รายละเอียด]  
8/6/60
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
8/6/60
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE [รายละเอียด]  
8/6/60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯ ในวาระครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE [รายละเอียด]  
8/6/60
การจัดการแข่งกันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
8/6/60
การแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ - เอ พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 13 [รายละเอียด]  
6/6/60
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา 2559 และการดำเนินงานปีการศึกษา2560 [รายละเอียด]  
2/6/60
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภาคเรียนที่ 1/2560 [รายละเอียด]  
2/6/60
ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่3 [รายละเอียด]  
2/6/60
คู่มือการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 [รายละเอียด][หน้าปก]  
31/5/60
การประกวดเรียงความเนื่องในวันสตรีไทย[รายละเอียด]  
31/5/60
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา2560[รายละเอียด]  
18/5/60
การมอบทุนการศึกษากองทุน ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
17/5/60
การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล [หนังสือ , สิ่งที่ส่งมาด้วย]  
16/5/60
ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Tug of war (ชักกะเย่อสากล) ในรายการสพฐ.จอมพลัง [รายละเอียด]  
15/5/60
การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสพฐ.ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
5/5/60
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
4/5/60
การบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (SchoolMIS) [รายละเอียด]  
4/5/60
โครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) [รายละเอียด] **แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส**  
4/5/60
ขอส่งหนังสือ "คู่มือดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่" [หนังสือ , คู่มือการดำเนินงานฯ]  
4/5/60
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [รายละเอียด]  
3/5/60
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ดีเด่น ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
3/5/60
รายงานพยากรณ์โรค "ไข้เลือดออก" ปี 2560 [รายละเอียด]  
2/5/60
การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
27/4/60
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 [รายละเอียด] [คู่มือฯ]  
27/4/60
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [รายละเอียด]  
26/4/60
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก [รายละเอียด]  
11/4/60
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ [รายละเอียด]  
31/3/60
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
30/3/60
แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน [รายละเอียด]  
30/3/60
รายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด , แบบรายงานฯ]  
29/3/60
การบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (SchoolMIS) [รายละเอียด]  
29/3/60
การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
29/3/60
การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
29/3/60
ขอเชิญประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 [รายละเอียด]  
29/3/60
การสำรวจนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 [รายละเอียด , แบบสำรวจ] **ให้ส่งแบบสำรวจกลับภายในวันที่ 20 เมษายน 2560**  
29/3/60
ขอแก้ไขข้อมูลเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนสังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
27/3/60
[ดาวน์โหลด] คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)  
16/3/60
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา [รายละเอียด]  
16/3/60
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
14/3/60
การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ [รายละเอียด]  
8/3/60
การรายงานผลนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [รายละเอียด] [แบบรายงานฯ]  
7/3/60
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) [รายละเอียด]  
7/3/60
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) และการจัดทำรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) [รายละเอียด]  
7/3/60
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
24/2/60
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
24/2/60
การประกวดเรียงความและสรรหาผู้สูงอายุเพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น [รายละเอียด]  
20/2/60
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง,วิชากำกับลูกเสือสามัญ,วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) [รายละเอียด]  
20/2/60
การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตามโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
17/2/60
แผนรองรับนักเรียนไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]**ให้โรงเรียนเข้าไปกรอกแบบรายงานได้ที่ http://gg.gg/rubstudents2560 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560**  
17/2/60
สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
17/2/60
แจ้งสถานการณ์แนวทางและมาตรการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน [รายละเอียด]  
17/2/60
การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
17/2/60
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ [รายละเอียด]  
16/2/60
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก [รายละเอียด]  
7/2/60
กิจกรรมลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
7/2/60
โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560 [รายละเอียด]  
6/2/60
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) [รายละเอียด]  
2/2/60
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมืภาค 3 หลักสูตร [รายละเอียด]  
2/2/60
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ ครอสเวิร์ดเกมและเอแม็ท ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
2/2/60
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [รายละเอียด]  
2/2/60
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017" [รายละเอียด]  
1/2/60
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข [รายละเอียด]  
26/1/60
ขอให้ตรวจสอบการได้รับนมดื่มในช่วงเดือนตุลาคม 2559 [รายละเอียด]  
25/1/60
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560ของโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80[รายละเอียด]  
20/1/60
ขอความร่วมมือสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดแต่งกลอนบทร้อยกรอง "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559 [รายละเอียด]  
20/1/60
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง [รายละเอียด]  
17/1/60
การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียนและการติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด] **ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าประชุม ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560**  
16/1/60
การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น [หนังสือ , รายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ]  
12/1/60
ทุนการศึกษามูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
11/1/60
กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา [รายละเอียด]  
10/1/60
ขอความร่วมมือส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
10/1/60
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 [รายละเอียด]  
9/1/60
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
9/1/60
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
6/1/60
การประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยเท้าพ่อ" [รายละเอียด]  
5/1/60
การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 [รายละเอียด]  
4/1/60
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น [รายละเอียด]
สำนักลูกเสือฯ
4/1/60
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว [รายละเอียด]  
4/1/60
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธรรมศึกษาตำบล (1 โรงเรียน 1 ศูนย์การเรียนรู้ตำบล) [รายละเอียด]