ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประธานเขตคุณภาพ/ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ทำเนียบผู้บริหารในสังกัด
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2559-2562)
ติดต่อหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2559
บัญชีอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2559
ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ/แกนนำ/นำร่อง
โครงการและกิจกรรมของสพฐ.และสพป.ฯ
ระบบโครงข่ายของสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
รหัสสถานศึกษา
ทำเนียบโทรศัพทสำนักงาน/สถานศึกษา
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองฯ (SAR)
ปี 2559
นโยบายและแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขต
พื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14) ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14) ปีการศึกษา 2558
เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4 กับ
มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ 4
เอกสารการจัดทำคู่มือประชาชนตาม
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1
แบบ กคศ.2
ุ่แบบ กคศ.3.1 ,แบบ กคศ.3.2 ,แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 ,แบบ กคศ 3.5
แบบ บค.
แบบ พ 1 (ว5/2556)
แบบ พ 2 ,พ 2/1 ,พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบแจ้งหักการขอลดหย่อน (แบบ ลย.01)
แบบขอเพิ่ มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง
(แบบ 7127)
ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการฯ
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
หนังสือมอบอำนาจ
ฟอนต์ไทยสารบรรณ TH Sarabun IT๙

เทปบันทึก "นายกพบเพื่อนครู"
ดาวโหลดเอกสาร

โรงเรียนประชารัฐ : สพฐ.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติ ิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ


++แจ้งเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 1.พนักงานราชการก่อนประถม-ประถม 2.ครูธุรการ 3.นักการภารโรง(27) 4.นักการภารโรง(42) 5.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 6.บุคลากร สพป.ปจ2 (แม่บ้าน-ยาม) 7. ครูวิทย์-คณิต ยังไม่มีกำหนดออก โดยจะแจ้งกำหนดออกเงินเดือนให้ทราบอีกครั้ง++

E-NEWS ข่าวการศึกษาของ สพป.
หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ กรณีพิเศษ ปี 2560

นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

5 วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัฒนธรรมองค์กร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2คลิ๊กข่าว!! ปีแห่งวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วารสารออนไลน์

ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้าง
ระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
obecmail ของ สพฐ.
TEPE online
แผน/ผล ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
โอนเงินบุคลากรในสังกัด

คู่มือจัดทำระบบ

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th