ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ประธานเขตคุณภาพ/ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ทำเนียบผู้บริหารในสังกัด
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2559-2562)
ติดต่อหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2559
โรงเรียนขนาดเล็ก 10 มิถุนายน 2559
บัญชีอัตรากำลังครู 10 มิถุนายน 2559
ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
ระบบโครงข่ายของสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
รหัสสถานศึกษา
ทำเนียบโทรศัพทสำนักงาน/สถานศึกษา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปี 2560
นโยบายและแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขต
พื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14) ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน (ทร.14) ปีการศึกษา 2558
เอกสารวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4 กับ
มาตรฐาน E.S.O กับ M.S.O
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบ 4
เอกสารการจัดทำคู่มือประชาชนตาม
พรบ.อำนวยความสะดวกฯ
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1
แบบ กคศ.2
ุ่แบบ กคศ.3.1 ,แบบ กคศ.3.2 ,แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 ,แบบ กคศ 3.5
แบบ บค.
แบบ พ 1 (ว5/2556)
แบบ พ 2 ,พ 2/1 ,พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบแจ้งหักการขอลดหย่อน (แบบ ลย.01)
แบบขอเพิ่ มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง
(แบบ 7127)
ขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการฯ
คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
หนังสือมอบอำนาจ
ฟอนต์ไทยสารบรรณ TH Sarabun IT๙

เทปบันทึก "นายกพบเพื่อนครู"
ดาวโหลดเอกสาร

โรงเรียนประชารัฐ : สพฐ.มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
otpc โครงการแท๊บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูฯผู้มีคุณสมบัติ ิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ

::แจ้งเพื่อทราบ **เนื่องจากงบประมาณค่าเช่าบ้านที่จัดสรรไม่เพียงพอ ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสพฐ. จึงของดเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2560** รับนักเรียนปีการศึกษา 2560

E-NEWS ข่าวการศึกษาของ สพป.
หนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ กรณีพิเศษ ปี 2560
ประวัติผู้อำนวยการ
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
5 วาระแห่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัฒนธรรมองค์กร สพป.ปราจีนบุรี เขต 2คลิ๊กข่าว!! ปีแห่งวัดผลเข้มแข็ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2วารสารออนไลน์
ระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการ
ระบบเงินเดือน
ระบบเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้าง
ระบบข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2556
โปรแกรมบริหารสถานศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2557
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
obecmail ของ สพฐ.

UTQ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) e-learning e-book สทร.สพฐ.
ศูนย์รวมสื่อ Pli  Obec หลักสูตร 51
เส้นทางนวัตกรรมการศึกษา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ห้องเรียนทันข่าว
มุมศึกษานิเทศก์ ภาษาไทยภาษาทอง โรงเรียนดี-ศรีประจำตำบล

คู่มือจัดทำระบบ

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th