สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 [ประกาศเขตพัฒนาฯ]
นายบัญชา พันเรือง
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D1
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแหน

นายยุทธนา สำราญกิจ
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D2
ผอ.โรงเรียนบ้านขุนศรี
นายสุเทพ ปาประกอบ
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D3
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่

นายคำยนต์ มานะกิจ
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D4
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอนามัย
นายการัณย์ เลี้ยงถนอม
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D5
ผอ.โรงเรียนวัดปากแพรก
นายอดุลย์ ปรางจันทร์
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D6
ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก
นางณัชชา มุขศรี
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D7
ผอ.โรงเรียนวัดหาดสูง
นายไพศาล จันทรา
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D8
ผอ.โรงเรียนบ้านชำโสม
นายประยูร งอพา
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D9
ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
นายสมศักดิ์ เก้าลิ้ม
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D10
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโดน
นายธีระพล จันทวงษ์
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D11
ผอ.โรงเรียนวัดเนินสูง
นายวิทยา วิทยวงศาโรจน์
ประธานเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก D12
ผอ.โรงเรียนเขาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th