งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งุ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานพัฒนาบุคลากร
งานวินัยและนิติการ
งาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แบบ กคศ.1 , แบบ กคศ.1.1
แบบ กคศ.2
ุ่แบบ กคศ.3.1 ,แบบ กคศ.3.2 ,แบบ กคศ.3.3 , แบบ กคศ.3.4 ,แบบ กคศ 3.5
แบบ พ 1 (ว5/2556)
แบบ พ 2 ,พ 2/1 ,พ 2/2 ,พ 2/3 ,พ 2/4
แบบ พ 3
แบบ พ 4/1-4
แบบ พ 5
แบบฟอร์มขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบฟอร์มขอย้ายครูผู้สอน
รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการ
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.
ปราจีนบุรี เขต 2
มาตรฐานตำแหน่ง บุคลากร 38 ค (2) ว8/2556
แบบขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลเบิกจ่ายตรง 7127
คำขอมีบัตรประจำตัว
คำขอมีบัตร (ข้าราชการรับบำเหน็จ-บำนาญ)
แบบขึ้นทะเบียนประกันตน
แบบขึ้นทะเบียนประกันตนสำหรับผู้เคยยื่นแบบ
สปส.1-03
หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส.
ุ6-09
เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบฯ
แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบคำขอ ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือน และ
/หรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อน


 


 
 
 
นายคำแหง แก้วจุฑามณี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นางสาวสมจิตร ธรรมวิชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางอัชณา สิงห์สวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นางสาวณธิชา กองวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนภาภร โนรีนุ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายระวิสิทธิ์ สุระเสน
นิติกร ชำนาญการ
นายอดิศัย กิตติผโลทัย
นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ
จ่าอากาศเอกศักดา พรมเขียว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิรัตร บุญอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ
พันจ่าเอกสุชาติ ปัญญพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลขำนาญการ
นางสาวรัตนา อุกำแพง
นิติกร ปฏิบัติการ
พันจ่าเอกหญิงอารีรัตน์ วงษ์วิโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติกการ
นายสมพงษ์ สุมานัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเดชา พาพรม
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th