งานข้อมูลสารสนเทศและแผน
งานเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
งานบริหารงานบุคคล
งานอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
งานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
งานออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
งานเลขานุการคณะกรรมการประสานฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เอกสารการขอรับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ
เอกสารที่เกี่ยวข้องการขอรับเงินช่วยเหลือบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา
พยาบาล
ทะเบียนประจำตัวในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
คำรับรองกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายนางอัชณา สิงห์สวัสดิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นางสาวเกษแก้ว สว่างไสว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอาทิตยา ไหมทอง
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th