งานประชาสัมพันธ์
งานบริหารทั่วไป
งานประสานงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รายงานการประชุมผู้บริหาร 31 ก.ค.57
คู่มือการใช้งาน e-office
ตัวอย่างการจัดวางระบบควบคุมภายใน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ุ่แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบยกเลิกวันลา
การขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ [ผู้บริหารการศึกษา] [ผู้บริหารสถานศึกษา]
[ศึกษานิเทศก์] [ครู]
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพฐ.
คำสั่งมอบหมายงานให้ปฏิบัติและกำหนดความ
รับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวฯ 


 
 
 
นางรัชนก พวงกนก
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
 
นายพงษ์ศักดิ์ สว่างไสว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสาวศุภาณี สวนจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววรรณคณา พิมพ์ภูราช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฐณิชา งามศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายเชิดชัย เพลาวัน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวสิริกาญจน์ จันทราธนาภรณ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายศุภฤกษ์ สุขสำราญ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายวงศกร ตั้งทรงจิตร
เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายสมคิด สวาทพงษ์
พนักงานขับรถ
นายณัฐวุฒิ ผามั่น
พนักงานขับรถ
นายฤทธิ์ปวินท์ ดุลโคกสูง
พนักงานขับรถ
นายพิทักษ์ บุญสรรค์
นักการภารโรง
นายพิพัฒน์ โม่ศรี
นักการภารโรง
นางตัญญู จันทร์เอน
แม่บ้าน
นางบุญรอด ใจกลัด
แม่บ้าน
นายสิทธิพงษ์ บุญสรรค์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายศุภชัย ลิปา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th