งานบริหารงานสินทรัพย์
งานบริหารงานพัสดุ
งานบริหารงานการเงิน
งานบริหารงานบัญชี
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจ
กรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียน
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชกา
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006)
แบบเบิกการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญายืมเงิน
การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
หลักฐานประกอบการรับเงินวิทยากรภายนอก
หลักฐานประกอบการนำฝากเงินประกันฯ
หลักฐานประกอบการถอนเงินประกันฯ
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา
บุตรและหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกค่ารักษา
พยาบาล
คู่มือการบันทึกรายการในระบบ E-GP
โปรแกรมคำนวณภาษี PND9091 
 
 
นางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
นางบุญหมั้น งามศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพิกุลทอง สว่างแจ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
นางสาวธีรภรณ์ ดอกศร
นักวิชิการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสุณีย์ เลือดไทย
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางสาวอรอนงค์ ยุทธวิธี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวธนัญญา อุทาพงษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
นายสุนัน ขันตี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
นางสาวนาถยา สุวรรณวงษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th