งานวิเคราะห์งบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานข้อมูลสารสนเทศ
งานประสานงาน
งานติดตาม รายงาน และประเมินผล
งานเลขาคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
งานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2558
ข้อมูลนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2557
ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2557
ข้อมูลอัตรากำลังครู [ปี 57] [ปี 58]
ที่อยู่สถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนขนาดเล็ก [ปี 57] [ปี 58]
MOENet สถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ OBEC channel
โทรศัพท์สถานศึกษา/สำนักงาน
รหัสสถานศึกษา
รหัสเข้าใช้ระบบ e-MES
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2555-2558)
แผนที่โรงเรียน (GIS)
หนังสือมอบอำนาจ
คู่มือการกรอก DMC
คู่มือการใช้ระบบ B-obec
แนวทางการดำเนินงานนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก (นร.ติด G)
แบบประมาณการราคา (ปร.4 และ ปร.6)
แบบประมาณการจัดตั้ง ปี 58 (สิ่งก่อสร้าง)
(ครุภัณฑ์การศึกษา)
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.
2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีดินฯ
แบบฟอร์มเขียนโครงการ
แบบรายงานคำของบประมารค่าพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
ฉบับเจ้าหน้าท
ี่ 


 
 
 
นางผุสดี ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 
     
นางสมพร คำพานุช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวอนัญญา แก้วกระจ่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนุสสรี มีเชาว์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางนิษฐา ศรีษะเกษ
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th