งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
งานส่งเสริมคุณภาพ
งานกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมสวัสดิการฯ
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระกาศการรับนักเรียน ปี 2559 [กพท สพป.]
บริการข้อมูลนักเรียนที่มีภูมิลำเนานอกเขต
พื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2557
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตาม พรบ.การศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.2545
แนวทางการดำเนินงานนักเรียนไม่มีเลข 13 หลัก (นร.ติด G)
ุ่แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกลุ่มส่งเสริมฯ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
คู่มือการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียน
แบบฟอร์มต่าง ๆ งานลูกเสือฯ


 


 


 
 
 
นางวริศนันท์ วิริยะภคโชค
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
นางจีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ สุนทรสัจจะศิลป์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนงไว ชวนคิด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจริยา ฉิมมากูร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
     
หมายเลขโทรศัพท์ 037-280285-7 หมายเลขโทรสาร 037-280272 , 037-280273
  e- mail : admin@prachinburi2.go.th