แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง    


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562   ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562   ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 ประจำเดือนเมษายน 2562   ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 ประจำเดือนมีนาคม 2562   ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   ดาวน์โหลด